Privacy en cookie statement

Sunny Cars GmbH verheugt zich over uw interesse in onze onderneming en onze diensten/producten.

Wij willen u door middel van de volgende verklaring informeren welke persoonsgegevens, in welke omvang en voor welk doel bij uw bezoek aan onze website en de via onze website bereikbare diensten en aanbiedingen geregistreerd, verwerkt en eventueel doorgestuurd worden.

Wanneer deze website naar andere pagina’s van andere aanbieders (Links) verwijst, dan verlaat u door deze links onze  internetpagina´s. Voor de naleving van de bepalingen van de gegevensbescherming op deze per link bereikbare pagina’s zijn uitsluitend hun exploitanten en niet de firma Sunny Cars GmbH verantwoordelijk.

1. Beginselen van de gegevensbescherming van Sunny Cars GmbH
De bescherming van uw privacy en de veiligheid van alle zakelijke gegevens zijn zeer belangrijk voor ons, en wij houden hiermee rekening in onze zakelijke processen. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn onderdeel van het beleid van onze onderneming. 

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wij verwerken deze uitsluitend volgens de Neder+andse wetten en bepalingen alsook overkoepelende Europese rechtsvoorschriften; o.a. de basisverordening van de EU inzake de gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in de hier beneden beschreven omvang voor de uitgelegde doeleinden gebruikt. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dit uitdrukkelijk toegestaan wordt door de wetten inzake de gegevensbescherming of wanneer u ons op voorhand een uitdrukkelijke toestemming verleend heeft.

2. Begripsbepalingen
In de basisverordening van de EU inzake de gegevensbescherming worden bepaalde begrippen gebruikt, die in art. 4 gedefinieerd zijn, bijvoorbeeld persoonsgegevens, verwerking, , pseudonymisering, verantwoordelijke, opdrachtverwerker, ontvanger, derde, instemming.

Meer informatie wat bepaalde uitdrukkingen in de zin van de basisverordening inzake de gegevensbescherming betekenen

3. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 
De verantwoordelijke in de zin van de verordening inzake de gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is :

Sunny Cars GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 42
81245 München
Duitsland
Tel.: +31 23 – 5 699 696 (centraal contact)
E-mail: info@sunnycars.nl
Website: www.sunnycars.nl

4. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
De bevoegde persoon voor de gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:
Dr. Eddie Kohfeldt 
Paul-Gerhardt-Allee 42
81245 München
Duitsland
E-mail: gegevensbescherming@sunnycars.nl

5. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

5.1. Omvang van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen wanneer dit nodig is voor een goed werkende website en voor de door ons aangeboden inhoud. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op basis van de actueel geldende wettelijke beginselen.

5.2. Doelen van de verwerking
De doelen van de verwerking van persoonsgegevens liggen in de uitvoering van het bedrijf van de Sunny Cars Groep (Sunny Cars GmbH, Sunny Cars International GmbH en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH) en alle hiermee verboden bijkomende zaken.

5.3. Juridische basis voor de verwerking
Bij verwerkingen van persoonsgegevens, die nodig zijn om een contract te vervullen, wiens contractant de getroffen partij is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Is de verwerking voor het vrijwaren van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en hebben de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de getroffenen geen voorrang op het eerst genoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis voor de verwerking.Indien wij voor verwerking van persoonsgegevens een instemming van de betroffene vragen, dan dient art. 6 lid 1 lit. a AVG als juridische basis.
Wanneer een verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een wettelijke plicht, waaraan onze onderneming onderworpen is, noodzakelijk is, dan dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als juridische basis.

Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de getroffen persoon of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dan dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als juridische basis.

5.4. Wettelijke of contractuele voorschriften om persoonsgegevens ter beschikking te stellen
Het ter beschikking stellen van persoonsgegevens door u kan onder bepaalde omstandigheden wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn. 
In het bijzonder voor het afsluiten van contracten kunt u verplicht zijn ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Doet u dit niet, dan zou dit tot gevolg kunnen hebben dat het contract met u niet kan worden afgesloten.

5.5. Persoonsgegevens doorgeven 
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer
• Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u bestaande contractuele relatie.
• Het voor het behartigen van onze legitieme belangen of van een derde noodzakelijk is, tenzij de belangen of de basisrechten en basisvrijheden van u (van de betroffen persoon), die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, voorrang hebben.
• Wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.
• Dit noodzakelijk is om onze aanspraken en rechten door te zetten.
• Wij aanvragen van officiële instanties krijgen (bijvoorbeeld toezichthoudende instanties of strafvervolgingsinstanties, wanneer de doorgave nodig is om gevaren voor de openbare veiligheid en de orde af te weren en delicten te vervolgen).
In het kader van dergelijke doorgave mogen de persoonsgegevens echter uitsluitend voor het betreffende doel gebruikt worden. 

5.6. Integratie van externe dienstverleners
Zoals de meeste ondernemingen, zijn ook wij niet in alles gespecialiseerd. Daarom maken wij voor delen van onze zakelijke activiteiten gebruik van dienstverleners, die ons ondersteunen, bijvoorbeeld
• IT-dienstverleners, bij het onderhoud van onze infrastructuur
• IT-ontwikkelaars, bij de verdere ontwikkeling van onze toepassingen
• Datacenters voor het veilige en zekere bedrijf van onze diensten
• Bureaus en drukkerijen om e-mail informatie of gedrukte informatie te verzenden 

Wij hebben de wettelijk geëiste contracten voor de opdrachtverwerking (`verwerkersovereenkomsten`) afgesloten, waarin concreet vastgelegd is, wat de dienstverlener mag doen en met welke gegevens. Hier wordt ook in het bijzonder de doorgave aan derden uitgesloten. Dienstverleners worden in deze contracten verplicht om de toe te passen voorschriften voor de gegevensbescherming na te leven.

5.7. Wissen van gegevens en opslagduur 
Persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan verder gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, voorzien werd. De gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een door voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, behalve wanneer er een noodzaak bestaat om de gegevens langere tijd op te slaan.

6. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles 
U kunt onze website in principe zonder registratie of zonder inlog bezoeken. Tijdens het bezoek aan onze website worden gegevens door de webserver voor de gegevenstransmissie geregistreerd (informatie van het computersysteem van de oproepende computer) en gedeeltelijk in protocolbestanden (logfiles) op de webserver opgeslagen. Deze gegevens worden zogenaamde “gebruiksgegevens” genoemd.

Meer informatie over het aanmaken van logfiles tijdens het bezoek aan onze websites 

7. Gebruik van cookies
Cookies zijn niet noodzakelijkerwijs schadelijk, maar staan gebruiksinteracties en ook andere nuttige dingen tijdens het gebruik van websites toe. Cookies brengen geen schade aan uw computer toe en bevatten geen virussen.

Om het bezoek op onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw browser op aanwijzing van onze website in uw apparaat opslaat.

Meer informatie over het gebruik van cookies

8. Contactformulieren en e-mail-contact
Op onze website vindt u een contactformulier dat voor de elektronische contactopname gebruikt kan worden. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid,dan worden de in het invoervenster ingegeven gegevens naar ons gestuurd en bij ons opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van bij een elektronische contactopname ingevoerde gegevens

9. Abonnement op onze nieuwsbrief
Op onze website bestaat de mogelijkheid om zich op een gratis nieuwsbrief te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief gegevens uit het invoervenster naar ons gestuurd en bij ons opgeslagen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt

10. Commentaar geven op onze blog
Op onze openbare blog met artikelen over verschillende thema’s aan kunnen lezers commentaren op blog-bijdragen geven. Er bestaan verschillende redenen voor het feit dat persoonsgegevens van de persoon die commentaar geeft geregistreerd en verwerkt worden.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u commentaar geeft op onze blog  

11. Maak een account aan
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich met vermelding van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoervenster ingegeven en naar ons gestuurd en bij ons opgeslagen.

Via deze registratie bieden wij toegang tot ons downloadportaal aan.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u zich ons registreert

12. Gebruik van ons boekings- en reserveringssysteem
Op onze website bieden wij een boekingsportaal voor reserveringen van huurauto´s.
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt wanneer u deze, bij de boeking van een huurauto, vermeldt.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens die u in ons boekings- en reserveringssysteem invoert

13. Gebruik van betalingsdiensten
Bij bepaalde betalingswijzen wordt u tijdens de betalingsprocedure naar de website van de aanbieder van de betalingsdiensten doorgestuurd. De verwerking van gegevens vindt dan door de aanbieder van de betalingsdiensten plaats.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door het gebruik van betalingsdiensten

 14. Gebruik van third-party applicaties 
Zoals vele andere ondernemingen gebruiken wij uitbreidingen van derde-aanbieders (sociale media, analysetools, marketingtools, etc.). Hierbij kunnen persoonsgegevens (bijvoorbeeld IP-nummers, informatie uit gepseudonymiseerde cookies, geodata, etc.) aan de derde-aanbieders doorgegeven of geautomatiseerd doorgestuurd worden. Aard, omvang, doel en duur van deze verwerkingen van persoonsgegevens kunnen daarbij van geval tot geval afwijken.

Meer informatie over de verwerking van door ons gebruikte derde-aanbieders uitbreidingen

15. Wanneer u online solliciteert
U heeft de mogelijkheid om via onze website te solliciteren. Wij verwerken de persoonsgegevens, die u ons tijdens een online sollicitatie toestuurt, uitsluitend om de sollicitatieprocedure af te wikkelen.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens wanneer u bij ons online solliciteert

16. Uw rechten als betroffen persoon
Worden persoonsgegevens door u verwerkt, dan bent u een betroffen persoon in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke: 

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt een bevestiging vragen of en welke persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden.
Recht op rectificatie 
U heeft recht op correctie en/of vervolledigen, indien de verwerkte persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn.
Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")
U kunt eisen dat de persoonsgegevens, die betrekking hebben op u, onmiddellijk gewist worden, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen, wanneer hiervoor bepaalde redenen bestaan. 
Recht op beperking van de verwerking
Onder bepaalde voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verlangen (bijvoorbeeld een blokkering van het gebruik of een tijdelijke verwijdering van de website, wanneer deze daar gepubliceerd waren.
Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
Heeft u uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking geclaimd, dan is de verantwoordelijke verplicht aan alle ontvangers, aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden, deze correctie of wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, en die u aan de verantwoordelijke ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gangbararen machine leesbaar formaat te ontvangen..
Recht op bezwaar 
U heeft het recht omwille van redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie, op elk ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. e AVG.
Recht op herroeping van de instemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming 
U heeft het recht uw instemmingsverklaring inzake de gegevensbescherming op elk ogenblik te herroepen. Door de herroeping van de instemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de instemming tot de herroeping gedane verwerking niet beïnvloed.
Geautomatiseerde beslissing voor elk geval apart, inclusief profiling 
U heeft het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u een juridisch effect heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft recht op klacht bij een toezichthoudende instantie met betrekking tot de gegevensbescherming.

Meer informatie over uw rechten als getroffen persoon

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy verklaring aan te passen, bijvoorbeeld als onze diensten wijzigen of we een nieuwe service introduceren, zodat u altijd de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft. Bij een nieuw bezoek aan onze website geldt dan de actuele versie.

Versie 1.0 – uitgiftedatum 18 mei 2018